Finne sin plass

 Å finne sin plass i fellesskapet handler etterhvert også litt om å finne sin tjeneste der


Deler av stoffet er hentet og oversatt fra boken: "Discover Your God-Given Gifts" skrevet at Don & Katie Fortune

Fellesskapet - Legemet

"Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet"
Efeserne 4,16

Bibelen bruker i teksten ovenfor legemet som en illustrasjon på fellesskapet.  Teksten kan også illustreres slik:

Ham

Gud

Blir

Gud virker og gir vekst

Legemet

menigheten, fellesskapet, gruppen

Sammenføyd

folk ført sammen

Holdt sammen

gir trygghet og tillitt

Støttende

støtte gir samhold, inkluderende

Bånd

den enkeltes delaktighet

Virksomhet

nådegaver i funksjon

Tilmålt

nådegaveutrustning

Hver enkelt del

den enkelte person

Vokser sin vekst

vekst praktisk tjeneste og i antall

Legemet

menigheten, fellesskapet, gruppen

Oppbyggelse

åndelig modning

Kjærlighet

kjærligheten vokser fram

Gavene på legemet


Hvorledes fungerer de syv "motivasjonsgavene" omtalt i Rom. 12,6-8 på legemet?


Lærer

Profet

Rettleder

Forstander

Den barmhjertige

Giver

Diakon

Bildeopphav ukjent

"Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten (diakon). Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Den som formaner, på formaningen (rettleder). Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn (giver). Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede."

Norsk Bibel oversettelse.

Kanskje kan beskrivelsene nedenfor hjelpe deg til å finne din motivasjonsgave?

Profet - øyet på legemet

"Men salige er dere, for dere har øyne som ser og ører som hører" Matt.13,16


Det er tydelig at profeten, av alle lemmer på Kristi Legeme, er mest utrustet med åndelig syn. De ser ting som de fleste av oss andre ofte går fullstendig glipp av. De er utrustet med "mottaker spesielt innstilt mot Gud" og fornemmer og avdekker Guds vilje på en særlig måte hvis Gud leder til det.


De vil kanskje be for en situasjon til den blir slik Gud ønsker den. De kan ha evne til å forstå seg på tidene og forstå seg på Gud, slik at de vet hva Guds folk bør gjøre. (1.Krøn.12,32)


"Det er øyet som gir legeme lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele ditt legeme mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket!" Matt. 6,22-23


Selv om disse versene som Jesus taler er mest til den enkelte, så har de likevel en parallell til Kristi Legeme. Profeten har den spesielle egenskapen å ha et klart og friskt øye som skal brukes til å avdekke Guds sannheter. Av alle personer er dette den personen som ikke kan ha urenhet og synd i sitt liv, for hvis så vil hans syn bli dunkelt.


Resten av legemet regner med Profeten for nøyaktig å identifisere og proklamere Guds vilje. Hvis Profeten ikke vandrer i renhet med sitt liv, vil hans visjoner bli svekket, og det som han vitner om som den rette vei kan, i virkeligheten, bli feil, og lede mange bort. Hvor dypt blir da ikke mørket!

Diakon - hendene på legemet

"Hun åpner hånden for dem som lider nød, rekker ut armene til fattigfolk." Ordspr. 31,20


Av alle gaver er diakonen flinkest med hendene. De er meget dyktige. De kan synes å fikse eller lage nær sagt allslags. Disse menneskene elsker å hjelpe til, alltid og til alle tider, spesielt hvis det handler om noe praktisk. Ofte kan de la andres behov gå foran egne. Og ikke minst viser de stor gjestfrihet.

Lærer - sinnet på legemet

"Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte." Ap.gj. 17,11


Lærere er spesielt utrustet med intelligens. Ved første øyekast kan det se ut som det er langt mer enn de fleste av oss andre, men husk at for å være sinnet på kroppen, må de ha blitt utrustet slik.

De stiller alltid spørsmål. De ønsker å vite årsaken og grunnen til alt, og de vil undersøke til fakta overbeviser dem om at noe sant.


Legg merke til at de fra Berøa undersøkte Skriftene (GT) for å være sikre på at deres aksept av gode nyheter (NT) hvilte på sikker grunn.

Rettleder- munnen på legemet

"Etter at det var lest fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderne noen ned til dem med denne hilsen : Brødre, har dere et ord til formaning for folket, så tal!" Ap.gj. 13,15


Rettlederne snakker mye. De har de "best-smurte" kjeftene av alle gavene. Mer seriøst sagt har Gud utrustet dem med stor talekunst. Hvordan skulle de ellers rettlede, trøste eller oppmuntre? De oppmuntrer andre i det å vokse og modnes som menneske.


Selv foretrekker de å tilegne seg sannheten framfor å granske den. De kommer gjerne med konkrete råd for å hjelpe til personlig vekst. Handling er viktigere enn ord og teorier.

Giver - armene på legemet

"Han gjorde storverk med sin sterke arm" Luk. 1,51


"Våkn opp du Herrens arm, våkn opp og kle deg i kraft!" Jes. 51,9


Givere har stor åndelig styrke, langt utover enhver kristens mulighet. Husk fortellingen om Moses som holdt staven høyt tilværs slik at Israels folk kunne ha overtaket på amalekittene (2.Mos. 17,8-16). Når han ble trøtt i armene og senket dem begynte Israelerne å tape. Gud gav to givere, to støttepersoner, Aron og Hur, som holdt oppe Moses' armer til slaget var vunnet.


Givere er sterke støtter for dem som kjemper åndelige kamper eller som er ute i "fronten" og deler evangeliet. Og de har sin glede i å gi både kjærlighet, penger, eiendeler og tid, de er rause personer. Giveren er også gjestfrie personer. Evangelister, som lengter etter å dele evangeliet, er givere.

Forstander - skuldrene på legemet

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder" Jes. 9,6


Vi sier ofte at noen i lederskapet bærer ansvaret på sine skuldre. Forstandere er skuldrene på legemet, og som bærer lederskapets byrde. Vise forstandere vet hvordan de skal søke Jesus slik at Han bærer byrdene sammen med dem.


Disse personene er administratorer som organiserer det de har ansvar for. De fleste har gode evner til å forklare ideer og organisere dem på en måte som er grei å forstå. Disse personene følger opp visjoner og ideer ved å finne måter å nå målene på.

Den barmhjertige - hjertet på legemet

"Må Herren lede dere fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod" 2.Tess. 3,5


Personer som er utrustet med barmhjertighet styres av hjertet mer enn hodet. De avslører Guds sanne natur ved å vise godhet, mildhet, omsorg, medlidenhet, barmhjertighet og ved å formidle nåde til andre. De søker personer som er såret, fortvilte eller sliter med problem, og ønsker å lindre deres smerte og sorg.

To grupper innen de syv gavene

"Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir." 1.Pet. 10-11


Det kan se ut som om Peter sier at det er to slags grupper av motivasjonsgaver, de som fokuserer på tale og de som fokuserer på tjeneste. Men hvilke er hvilke?


Læreren må tale for å undervise. Profeten må tale for å proklamere Guds vilje. Rettlederen må naturligvis som munnen på legemet tale. Forstanderen må kunne tale for å lede. Disse fire kan kalles "tale-gavene".


Den barmhjertige vil vanligvis ikke stå foran en gruppe mennesker, men heller arbeide "bak scenen" for å tjene andre gjennom den overflod av kjærlighet som Gud har gitt ham. Giveren har også en støttende funksjon som unngår rampelyset for å tjene i bakgrunnen. Diakonen vil helt klart operere i dette feltet. Disse tre kan kalles "tjenegavene".


De som har en "talegave" må forsikre seg om at det som kommer ut av munnen deres er det som Gud ønsker å si. Det vi sier har makt. Gud talte og verden ble til (1.Mos. 1,3). Våre ord har innvirkning på andre. Enhver som har en talegave må konstant søke å bli ledet av Den Hellige Ånd når han taler.


For de som har en "tjenegave" har disse versene et stort løfte. De skal tjene med den styrken som Gud utruster dem med. Gud vil gi dem en overflod av styrke og energi for det arbeidet de skal utføre. Det er observert at de med tjenegaver synes å ha uvanlige mengder med utholdenhet.


Disse versene understreker, uavhengig hvilke gruppe du hører til, at alt må bli gjort for å ære Gud.

Til ettertanke

Er du lik dine venner...?


Det noen kan oppleve som godt og trygt, kan av andre føles truende nært. Det å akseptere andre som de er, kan være vanskelig. Vi er forskjellige! Det viktigste vi kan gjøre er å skape trygghet og nærhet!


Vi er forskjellige

Et eksempel fra et møte hvor en dame ønsket å være anonym; Hun ønsket å sitte å høre på et foredrag, for dernest å gå hjem. Da møtet var slutt, hadde mange kommet bort og hilst på henne. Reaksjon hennes på dette var at det var alt for "klissete". Den nærhet som ble vist henne, føltes ikke godt. Vi ønsker å inkludere alle, men er det sikkert at alle ønsker å bli inkludert, med overstrømmende godhet.


Følelser

Hvor gråter du dine tårer? Svarene er svært forskjellig; - Mine tårer gråter jeg hjemme, når ingen ser meg. I kirken tar jeg på et smil, som ingen kan se igjennom. En annen syntes svaret var helt opplagt; - Mine tårer gråter jeg blant mine venner i kirken. Her føler jeg at jeg kan få styrke til å klare hverdagen. Når vi har sorg er det akseptert at vi gråter. - Jeg gråt ofte i kirken, da jeg mistet moren min, kunne en fortelle. Dette var lov i en viss periode, men da mine kirkefolk syntes at jeg hadde grått nok, måtte jeg slutte. -I kirken våger jeg ikke å gråte, da blir jeg stemplet som svak, var svaret til en annen dame. - Er vi så fokusert på det som er vellykket og akseptert, at vi glemmer at alle har behov for å gråte i blant.


Kopier
Gud har skapt oss med ulike behov og ulike holdninger. Mange mennesker prøver med sine beste evner å bli kopier av andre. Er dette riktig? I mange menigheter er det en uskreven regel, at hvis du blir som oss, er du akseptert. Oppfører du deg annerledes blir du stengt ute. Vi blir fort opphengt i alle aktiviteter som utføres i kirken. Hvis du ikke er med på noe, bare er en vanlig kirkeganger, uten å ha noen forpliktelser, sees du rart på eller så inkluderes du ikke i fellesskapet.

Dobbelklikk her for å lese mer om karakterer og svakheter hos de ulike motivasjonsgavene.