Tilhørighet - Trivsel - Tro

Tilhørighet

Det handler om å finne sin plass i menigheten. Dette innebærer at du søker å finne ut og oppdage hvilken nådegave Gud har gitt deg og som Han vil at du skal tjene menigheten med. Deretter må du søke å finne den konkrete tjenesten i menigheten som passer til din nådegave. Begynn i det små, - gaven må brukes for at den skal virke. Vær gjerne frimodig å be om forbønn eller håndspåleggelse for å få utløst nådegavene.


Å komme innenfor menigheten er likevel ikke alltid like lett. Det å nærme seg hverandre er en stor utfordring og avstanden kan til tider synes stor. Vi har også vanskelig for å slippe hvem som helst andre innpå oss. Dessuten tenker eller føler noen; - ingen spør etter meg, eller er det bruk for meg. Tanken på å ikke bli akseptert som den du er kan med andre ord gjøre denne tilnærmingen vanskelig. Dette krever derfor frimodighet, men våg å være deg selv!


Våg å være forskjellig, og våg å la andre være forskjellig fra deg. Det skal være slik i menigheten! Vi har forskjellige gaver, men Ånden er den samme. Ingen gaver har større eller mindre verdi, selv om noen kan synes mer. I den grad du finner en gave og oppgave som passer for deg, og menigheten legger til rette for at du kan tjene i denne (inkluderer deg), vil du oppleve trivsel og glede over å tilhøre nettopp denne menigheten.


Vi må våkne opp for den sannhet at vi er ett folk. I menigheten er vi blant våre egne. Det kristne fellesskapet bygger ikke på felles interesser og sympati, men på familiebånd. Vi hører til Guds familie. Vi kan velge våre venner, - men ikke søsken, - dem får vi enten vi vil eller ikke. Heller kan vi ikke velge våre "åndelige søsken", de får vi når de ved dåp og tro fødes inn i Guds familie. Våre kristne medmennesker er våre søsken enten vi opplever det slik eller ikke, eller liker dem eller ikke. Og hvem skal ta seg av de som kommer, om ikke de som er der fra før. Menigheten skal ikke bare være et sted hvor vi tilbyr gudstjenester, undervisning og møter, men like fullt ut også fellesskap og tilhørighet.


Det beste som kunne sies om en menighet ville være; Se hvorledes de elsker hverandre, - en menighet hvor de ser og tar vare på hverandre, og skaper trivsel, tilhørighet og varme relasjoner.


"Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler." Joh.13,34-35


"Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter." Rom.12,10-15


"Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." Gal.6,2

"La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg." Hebr.10,24-25

Trivsel


For å ha det godt med andre, må du også tenke på at du skal ha det godt med deg selv. Skal du trives i menigheten må du også trives med de menneskene som er der.


Et hvilket som helst komplekst system, enten det er en maskin, en PC eller et menneske, er nødt til å fungere i sin sammenheng. På en måte må alle "delene" passe sammen, og enhver handling eller bevegelse må samkjøres for at det hele skal forløpe "knirkefritt". Delene er nødvendigvis ikke like og har selvsagt ulik funksjon. Men hvis delene i en maskin går feil eller hver sin vei og ikke lenger er synkronisert, vil maskinen ganske snart bryte sammen.


På en måte gjelder dette også for mennesker som skal fungere sammen i et fellesskap. Her kan det være ulike moment som gir utslag. For noen betyr dette møteformen, gudstjenesteformen, musikken og lovsangen, ledelsen eller fellesskapet, aldersammensetning eller andre ting, - listen kan gjøres lang. Legg vinn på det som er naturlig for deg. Det er viktig å kjenne på at dette kan jeg trives med, hva det nå er som har betydning for nettopp deg. Våg å være forskjellig, - våg å være deg selv! Det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet fordi man er som man er.


Fellesskapet skulle være en plass der alle kommer med sin nådegave, ikke etter en plan, men ut fra hva behovet er for de som kommer der. Vi må slutte å gå på møte og heller begynne å møtes. Finn en felles visjon for hva menigheten vil. Vær med å bygge varme relasjoner.


Mange lengter etter at noe nytt skal skje i deres menighet. Gud selv ønsker å fornye sine menigheter. Han ønsker å fornye sitt folk og gjøre menigheten til et levende fellesskap hvor Kristus er i sentrum og hvor Åndens gaver er i funksjon. Gud ønsker en menighet fylt av kjærlighet. Mennesker i dag lengter også etter kjærlighet i våre menigheter. De lengter etter fellesskap preget av varme og omsorg, etter fellesskap hvor de kan dele glede og gråt, forsoning og tilgivelse, Guds ord og bønn.

Tro

Hva har du tro for, eller med andre ord hva brenner du for? Er menigheten opptatt av det du mener er viktig og som du synes det er riktig å jobbe for? Det er vanskelig å finne sin plass i en menighet som står for et annet (teologisk) verdisyn enn ditt eget ( og la det være sagt med det samme at hvem som har "rett" ikke er saken her).


Og så må det være samsvar mellom liv og lære. Vi skal be om Åndens tilstedeværelse og virke, men vi trenger ikke åndelig stemning. Det du tar del i må være ekte og naturlig for deg, og ikke "etteraping" av andre. Du kan lære å utvikle en bestemt adferd, men hvis den ikke er i overensstemmelse med dine behov og ønsker, eller krenker din egen følelse av hva som er rett og galt, oppstår det kaos eller en indre konflikt som bryter med de verdier i livet du egentlig står for. Den trivsel og tillitt du ønsker oppnås ikke! Våg å være forskjellig, - våg å være deg selv!


Verdier er dine egne, private, personlige og individuelle meninger om hva som betyr noe for deg. Dine verdier viser deg hva som er riktig, godt eller dårlig - for deg. I menighetssammenheng er det viktig at disse verdiene må samsvare og "justeres" etter Bibelens verdier. La Guds Rikes verdier bli synlig i menigheten og i verden.

Noen sitat


«Hvis jeg får tjene Gud ut fra og i pakt med det jeg brenner for, vil jeg tjene med mer entusiasme. Hvis jeg får tjene ham ut fra og i pakt med min personlighet, vil jeg tjene med mer frihet. Og hvis jeg får tjene Gud ut fra og i pakt med min nådegaveutrustning, vil jeg kunne tjene med større kompetanse»

«Å oppdage dine åndelige gaver kan brukes enkeltvis eller i små grupper! Finn din rolle i Kristi legeme. Når du kjenner og bruker dine åndelige gaver, kan du delta i den tjenesten Gud har skapt og kalt deg til. Din tjeneste vil være fruktbar, oppfylle og gjøre Gud berømt. Å tjene andre vil være spennende.» 

Hentet fra Bruce Bugbee

---


«Trivsel og tjeneste – to sider av samme sak? Ja, jeg tror de som finner en tjeneste som passer deres personlighet og øvrige utrustning vil trives i tjenesten.»

«Å finne ut hvem jeg er og hva jeg brenner for, gjør at jeg kan si at det er noe jeg har lyst til å gjøre i forsamlingen og større frihet til å si at dette ikke er mitt bord når det er slik jeg kjenner det. For å klare dette må jeg kanskje få hjelp til å forstå hva en nådegave/utrustning og et kall betyr.»

Hentet fra Tonje Haugeto Stang sin bok «Trivsel og Tjeneste»


---


«Det er ikke ytre former som holder kristne fellesskap sammen, men mellommenneskelige relasjoner og Den Hellige Ånd. Fellesskap handler om å leve sammen. Det meste av vår utvikling og vekst som menneske skjer i fellesskap, ingen kan vokse opp uten i fellesskap med andre.»


---


"Bare Gud kan gi menneskene tilbake fellesskapet med seg selv." 

Sitat Kirkefader Athanasius